ЛЕТЮЧКИ ПОЛЬСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ
-------------------------------------------------------

DOKUMENT Nr. 1

 

Nie niszcz! Przeczytaj i oddaj swoim kolegom i przyjaciólom

 

POLACY!

 

Z Wołynia nadchodzą wiadomości, mrożące krew w żylach. Na przestrzeni całego Wołynia od kilku tygodni odbywa się masowa rzeź Polaków tam zamieszkałych. Uzbrojone bandy Ukraińców, z organizacji Tarasa Bulby i Banderowców grasują po kraju i mordują i palą wsie polskie i osiedla.

Nia są to zdarzenia sporadyczne, ale jednolicie zorganizowana akcja, za którą ukrywa się najprawdopodobniej ręka sowiecka. Ukraińcy, którzy dali się poznać jako najwierniejsze janczary hitleryzmu, obecnie staja się zkolei narzędziem imperializmu sowieckiego i jego przewrotnej polityki dla zadowolenia wlasnych niszczycielskich i morderczych instynktów. Na Wołyniu w chwili obecnej palone są całe wsie polskie, jedna po drugej. Ludność jest mordowana w sposob tak bestjalski, jak za czasów Chmielnickiego. Wykalanie oczów, odcinanie nosów, i uszu, rozcinanie brzuchów kobietom brzemiennym, wbijanie ludzi na pal, przybijanie dzieci żywcem do ścian i palenie całych rodzin jest na porządku dziennym.

Najbardziej spłynął krwią powiat Krzemieniecki, gdzie prawie cała ludność polska zostala bądź wymordowana, lub zbiegła przez granice do t.zw. "Generalnego Gubernatorstwa". Obecnie rzeź Polaków rozszerzyła się na inne rownież powiaty. Kościoły polskie są palone, a samych ksieży wymordowano tu 40. Bandy ukraińskie są świetnie uzbrojone, napadają nie tylko na Polaków, ale na mniejsze posterunki niemieckie, które zmuszone zostały wycofać się do większych miast. Całe polacie kraju pozostały bez osłony i obrony, bandy szaleją bezkarnie.

Polskość na Wołyniu ginie. Nim Państwo Polskie wymierzy zbrodniarzom należyta karę, wymordowano już dziesiątki tysięcy osób, a inne dziesiątki tysięcy zbiegły do Lwowa. Krakowa i w Lubelskie. Tym trzeba przyjść z pomocą, i dla tego wzywamy całe społeczeństwo do wydajnego finansowania i poparcia akcji RGO, która zbiera fundusze na pomoc uchodźcom z Wołynia.

Ale trzeba przyjść z pomocą przedewszystkim tym Polakom, którzy jeszcze na Wołyniu pozostali i strzegą nadal polskości tej ziemi, trwając na swoich placówkach.

Wzywamy wszystkie organizacji polskie bez różnicy kierunku politycznego aby niezwłocznie przystąpiły do organizowania obrony ziemi Wołynskiej, aby wysłały oddziały zbrojne, któreby podjeły się obrony tej i zlikwidowały sowiecko-ukraińska akcję antypolską. Sowiety, zglaszające, jak wiadomo, pretensje do naszych ziem wschodnich, chcę w drodze faktu dokonanego zlikwidować rękoma band cała polska ludność tamtejsza i uzyskać w ten sposob czysto "ukraiński" stan zaludnienia Wołynia. Ukraińcy, którzy nigdy nie umieli myśleć politycznie, a u których wszelkie działanie polityczne równoznaczne są z dawaniem upustu zakorzenionym w tym szczepie instynktom hajdamackim, spełniaja bezmyśłnie rolę narzędzia Sowietów, przygotowując tym inkorporację Wołynia do "Ukrainy" sowieckiej. Ponieważ Niemcy nie są w stanie lub nie chcą opanować palącej Kraj i mordujacej polską ludność hajdamaczyzny, przezto sami musimy podjąć się tego wysiłku.

Po raz pierwszy nasze wieloletnie przygotowanie ma możność zdać egzamin i próbę życia, a organizację wykazać się swą tężyzną i dorobkiem. Setki tysięcy polaków na Wołyniu zagrożonych jest straszną, meczeńską śmiercią. Nie tylko solidarność narodowa, ale i przedewszystkim polska racja stanu żąda od nas czynu.

Tylko, bowiem udzielając Polakom Wołyńskim należnej obrony, zachowamy Ziemie Wołyńską dla przyszlej Polski.

 

Polacy! Wszyscy do szeregu!

 

P. W.
/Korpus Odsieczy Wołynia/
/K.O.W./

ДОКУМЕНТ ч. 1

 

Не нищ! Перечитай і віддай своїм товаришам і приятелям

 

ПОЛЯКИ!

 

З Волині приходять вістки, які заморожують кров у жилах. Від кількох тижнів на просторі цілої Волині відбувається масова різня тамошніх поляків. Озброєні українські банди з організації Тараса Бульби і бандерівців гуляють по краю і мордують, і палять польські села і поселення.

Це не є якісь випадки, але одностайно зорганізована акція, за якою укривається найправдоподібніше совєтська рука (підкреслення в ориґіналі — В. В.). Українці, які виявили себе найвірнішіми яничарами гітлеризму, тепер перетворюються у знаряддя совєтського імперіялізму і його підривної політики для задоволення своїх власних нищівних і мордерських інстинктів. Під сучасну пору на Волині горять, одне по одному польські села. По-звірськи вони мордують населення так як за часів Хмельницького. Видовбування очей, відрізування носів і вух, розрізування животів вагітним жінкам, всаджування людей на палі, прибивання живих дітей до стін і палення цілих родин є на денному порядку.

Найбільше сплила кров'ю Крем'янеччина, де майже все польське населення або вимордовано, або втекло закордон до т. зв. "Генерального Губернаторства". Зараз різня поляків поширилася і на інші повіти. Палять польські костели і досі замордовано 40 священиків. Чудово озброєні українські банди нападають не тільки на поляків, але і на менші німецькі станиці, які були змушені забратися до більших міст. Ціла полоса Краю залишилася без охорони й оборони і банди шаліють безкарно.

Польськість на Волині гине! Заки Польська Держава вимірить злочинцям заслужену кару, вимордовано вже десятки тисяч осіб а інші десятки тисяч осіб повтікали до Львова, Кракова і в Люблинщину, їм треба прийти з допомогою і тому взиваємо все суспільство до щедрого фінансування і підтримки РГО, яка збирає фонди на допомогу біженцям з Волині.

Але перш за все треба допомогти тим полякам, які ще остали на Волині і стоять на сторожі польськости тих земель, вдержуючись у своїх станицях.

Ми закликаємо всі польські організації, незалежно від політичних переконань, щоб вони негайно приступили до організації оборони Волинської Землі, щоб вислали узброєні відділи для її оборони і зліквідували совєтсько-українську антипольську акцію. Совєти, як це відомо, зголошують претенсії до наших східніх земель. Вони хотять при допомозі доконаних фактів, руками банд зліквідувати там усе польське населення і в той спосіб осягнути чисто "український" стан населення Волині. Українці ніколи не вміли думати політично, а ті, в яких всяка політична дія означає давати волю закоріненим у тому роді гайдамацьким інстинктам, бездумно обертаються в знаряддя совєтів і тим приготовляють інкорпорацію Волині до Совєтської "України". Тому що німці не можуть, чи не хочуть, опанувати палаючого вогнями Краю і гайдамаччини, яка мордує польське населення, мусимо самі взятися за цю справу.

По раз перший наші довголітні приготування (??? — В. В.) мають нагоду здати іспит і пробу життя, а організації можуть виказати свою силу. Сотки тисяч поляків на Волині стоять перед загрозою страшної мученицької смерти. Від нас вимагає чину не тільки національна солідарність, але, і то в першу чергу, інтерес польської державности.

Уділяючи волинським полякам належної допомоги в їхній обороні, збережемо Волинську Землю для майбутньої Польщі.

 

Поляки! Всі ставайте в ряди!
(Підкреслення в ориґіналі — В. В.)

 

П. В.
/Корпус Оборони Волиня/
/К. О. В./

Заввага: Дата не подана, але ця летючка відноситься до подій літом 1943 р.

DOKUMENT Nr. 2

 

DO LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ
zamieszkałej na terenie pow. Hrubieszowskiego

 

Wysiedlanie i mordowanie Polaków dokonywane przez policję i milicję ukraińską z inicjatywy Niemców pogłębia tragiczne nieporozumienie pomiędzy Polakami i Ukraińcami.

Apelujemy zatem do sumienia i godności Narodu Ukraińskiego:

Nie bądźcie narzędziem mordu w ręku Niemców, bo nie tedy droga do wolności.

Nie szukajcie wrogów w Polakach, bo tam ich nie znajdziecie. Wspólnym naszym wrogiem są właśnie Niemcy którzy dla swoich celów nastawiają jednej okolicy Ukraińców przeciw Polakom, a w innej Polaków przeciw Ukraińcom, ciesząc się z walki wzajemnej.

Wspólnym naszym wrogiem są ci wszyscy, tak Polacy jak i Ukraińcy, którzy współpracując z Niemcami, nieporozumienie nasze pogłębiają. Nie wierzcie obietnicom Niemców, bo oni łatwo sprzedają to, co zrabowane. Polska była i będzie. Ukraina była i będzie, ale nie na ziemi hrubieszowskiej, bo tutaj jej nigdy nie było i nie będzie.

Ziemi hrubieszowskiej nie damy. Nie będzie ona ani niemiecką, ani ukraińską, tylko — polską. Bronić jej będziemy do ostatniej kropli krwi.

Cierpliwość nasza została już wyczerpana. Tym wszystkim, którym zależy na pogłębianiu nieporozumienia pomiędzy Polakami a Ukraińcami oświadczam krótko:

1/ za każdą wieś polską wysiedloną z udzialem policji i milicji ukraińskiej zostaną natychmiast spalone dwie wsie ukraińskie.

2/ za każdego Polaka zabitego przez Ukraińca zostanie natychmiast zabitych dwóch Ukraińców.

Apel ten wydajemy w dniu wspólnego Święta Wielkanocnego z glęboką wiarą, że znajdzie on należyte zrozumienie i, że to wspólne święto będzie początkiem dalszej wspólnej pracy nad odzyskaniem wolności.

 

25.IV.1943

ДОКУМЕНТ ч. 2

 

До УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
яке мешкає у Грубешівському повіті

 

Виселювання і мордування поляків українською поліцією і міліцією з ініціятиви німців тільки поглиблює трагічне непорозуміння поміж поляками й українцями. З уваги на те, ми апелюємо до гідности Українського Народу:

Не будьте знаряддям мордування у руках німців, бо не туди веде дорога до волі.

Не шукайте ворогів у поляках, бо там ви їх не знайдете.

Спільним нашим ворогом є власне німці (підкреслення в ориґіналі — В. В.), які для своїх цілей настроюють в одній околиці українців проти поляків, а в іншій поляків проти українців і тішаться, коли ми між собою воюємо.

Спільним нашим ворогом є всі ці, так поляки, як і українці, які, співпрацюючи з німцями, поглиблюють наше непорозуміння. Не вірте німецьким обіцянкам, бо німці легко продають те, що награбували.

Польща була й буде. Україна була й буде, але не на Грубешівській Землі, бо тут її ніколи не було і не буде. Ми не дамо Грубешівської Землі і вона не буде ані німецька, ані українська, тільки — польська. Боронити її будемо до останньої краплі крови.

Наша терпеливість вичерпана. Тим усім, котрим залежить на поглибленню непорозуміння поміж поляками й українцями, коротко заявляємо:

1/ За кожне виселене польське село з участю української поліції і міліції, негайно будуть знищені два українських села.

2/ За кожного поляка, якого заб'ють українці — негайно будуть забиті два українці.

Цей заклик видаємо в день спільних Великодніх Свят з глибокою вірою, що він знайде належне зрозуміння і що те спільне свято буде початком дальшої спільноі праці для відзискання волі.

 

25.IV.1943

DOKUMENT Nr. 3

 

DO NARODU UKRAIŃSKIEGO

 

Wojna zbliża się ku końcowi. Triumf sprawiedliwości nad gwałtem i przemocą jest już bliski. Morze krwi przelanej w obronie wolności i sprawiedliwości, ofiary milionów istnień ludzkich nie pójdą na marne.

Polska, której udział w tej wojnie jest tak wielki i której ofiary i cierpienia są tak ogromne, wyjdzie z tej walki zwycięską i wraz z Aliantam uczestniczyć będzie w odbudowie nowego lepszego świata.

Społeczeństwo ukraińskie, niestety, pod wpływem wrogiej propagandy i zdezorientowane przez tych, którzy chcą dziś uchodzić za przywódców i wyrazicieli woli Ukraińskiego Narodu, poszło w poważnej części innę drogą niż Polacy: drogą współpracy z okupantem. Już pierwsze miesiące wojny wykazały jednak, że "współpraca" ta ma polegać na ślepym posłuszeсstwie i pomocy okupantowi w jego walce z Narodem i Państwem Polskim.

Ciężko i krwawo płaci już Naród Ukraiński za tę naiwną i służalczą politykę. Rozwianie się ostatecznie wszelkich złudzeń co do polityki niezależności choćby w najskromniejszej formie, przymusowa niewolnicza praca na rzecz machiny wojennej w Niemczech i w Kraju, bezlitosny wyzysk gospodarczy, a ostatnio uzyskany "przywilej przelewania krwi" w pomocniczych formacjach armii niemieckiej - oto bilans czteroletniej współpracy ukraińsko-niemieckiej. Osamotnienie w świecie zwіaszcza wśród państw alianckich oto najważniejszy rezultat tej polityki na terenie zewnętrznym.

Ludność ukraińska w żywej ma również pamięci "współpracy" z okupantem sowieckim. Te dwa lata rządów bolszewickich zostawiły po sobie koszmarne wspomnienia. Aresztowania, masowe deportacje, a w ostatniej fazie i egzekucje — oto etapy, którymi bolszewicy kroczyli dla pozyskania sobie "oswobodżonej — jak twierdzili — od jarzma polskiego" ludności ukraińskiej.

Zapoznała się ona również w tym okresie z rezultatami panowania Sowietów w ciągu 25 lat na Ukrainie Sowieckiej — panowania, które wyraziło się wytępienem świadomego elementu Narodu Ukraińskiego, w pustoszącej asymilacji proletariackiej, wreszcie w rusyfikacji rzesz ukraińskich.

Zdawało się, że te doświadczenia powinny opamiętać Naród Ukraiński i skłonić go do poddania rewizji swego dotychczasowego stanowiska. Przebłyski takiego opamiętania widoczne są już w szerokich masach Narodu Ukraińskiego, lecz akty dalszego współdziałania z Niemcami, akty okrucieńtstw i gwałtów, zadanych ostatnio przez Ukraińców ludności polskiej na ziemiach wschodnich Rzplitej z poduszczenia okupantów, a często z własnej inicjatywy, w dalszym ciągu kopią przepaść między Narodem Polskim i Ukraięskim, a jednocześnie kopią grób dła marzeń Narodu Ukraińskiego.

Na zegarze dziejów zbliża się wielka historyczna godzina — godzina ostatecznego zwycięstwa sprawiedliwości. Kto jej wyczuć nie potrafi, ten sam na siebie wydaje wyrok.

Jako Krajowa Reprezentacja Polityczna Narodu Polskiego zwracamy się do Was w tym historycznym momencie:

- zawróćcie z błędnej drogi;

- zerwijcież upokarzającą Was zależność od okupanta;

- potępcie bestialstwa masowych mordów dokonywanych na ludności polskiej Woéynia przez ludność ukraińską podjudzaną przez Niemców i bolszewików;

- powstrzymajcie natychmiast wszelkie wrogie akty ukraińskie przeciw Narodowi i Państwu Polskiemu;

- potępcie werbunek do dywizji ukraięskiej i przeciwdziałajcie mu;

- wytwórzcie z nami solidarną samoobronę przed niszczycielską akcją okupanta i czynnie stwierdźcie wrogie względem niego stanowisko Narodu Ukraińskiego.

Mamy wspólnych wrogów, przeto stańcie przy naszym boku do walki z nimi.

Jedynie wspólnie przelana krew w walce ze wspуlnymi wrogami, z których jeden t.j. Niemcy gnębi obecnie oba Narody, a drugi t.j. Rosja już wyciąga chciwą rękę po nasze ziemie, zamieszkaіe przez Polaków i Ukraińców — mogłaby wyrównać przepaść dzielącą dzisiaj oba Narody i stworzyć podstawę do dalszej współracy Polaków z Ukraińcami w imię hasła: za Waszą i Naszą Wolność.

Rozumiemy i doceniamy dążenia Narodu Ukraińskiego do stworzenia Niepodległej Ukrainy. Oświadczam jednak, że nie zrezygnujemy ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej, w południowej części których od wieków mieszkają Polacy obok Ukraińców, na których Naród Polski w ciągu wieków poczynił olbrzymi wkład cywilizacyjny i gospodarczy. Ziemie te powinny stać się nareszcie terenem braterskiego współżycia obu Narodów. Gwarantujemy wiec na tych ziemiach pełny swobodny rozwój ludności ukraińskiej na zasadach wolności oraz równości praw i obowiązków obywatelskich.

Na tej drodze Naród Ukraiński znajdzie pełne zrozumienie i poparcie Narodu Polskiego i jego wielkoduszną gotowość do zapomnienia doznanych uraz krzywd.

 

Krajowa Reprezentacja Polityczna

 

ДОКУМЕНТ ч. 3

 

ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!

 

Війна наближається до кінця. Тріюмф справедливости над ґвалтом і насильством вже близько. Море пролитої крови в обороні свободи і справедливости жертв мільйонів людських істот не підуть на марне.

Польща, якої вклад у цю війну був такий великий і якої жертви і терпіння такі кольосальні, вийде з цієї боротьби переможцем і разом з аліянтами буде брати участь у відбудові нового і кращого світу.

На жаль, українське суспільство, під впливом ворожої пропаґанди і здезорієнтоване тими, які уважають себе провідниками і речниками волі Українського Народу, пішло у великій кількості іншим шляхом ніж поляки: шляхом співпраці з окупантами. Але вже в перших місяцях війни виявилося, що під "співпрацею" треба розуміти сліпий послух і допомогу окупантові в його боротьбі з Польським Народом і його Державою.

Тяжко і криваво платить Український Нарід за ту наївну і вислужницьку політику. Остаточно розвіялися всякі ілюзії щодо політики незалежности, навіть і в якійсь найскромнішій формі, примусова невільнича праця в користь воєнної машини в Німеччині і в Краю, жорстокий господарський визиск, а вкінці і здобутий "привілей проливати кров" в допоміжних формаціях німецької армії — ось білянс чотиролітньої українсько-німецької співпраці. Осамітнення у світі — а зокрема серед аліянтських держав — це найважніший вислід тої політики на зовнішньому відтинку.

Українське населення ще добре пам'ятає "співпрацю" з совєтським окупантом. Ті два роки большевицького панування залишили по собі кошмарні спогади. Арештування, масові депортації, а в останній фазі і розстріли — ось і етапи, якими большевики прямували позискати собі [прихильність] "визволеного — як це вони твердили — з польського ярма" українського населення.

В тому часі українське населення запізналося також і з вислідами совєтського панування на протязі 25-ти років в Совєтській Україні, панування, яке характеризувалося нищенням свідомого елементу Українського Народу, руйнуючою пролетарською асиміляцією, а вкінці і масовою ліквідацією українців.

Здавалося, що такий досвід повинен би опам'ятатти Український Нарід і заставити перевірити свої дотеперішні позиції. Проблиски такого опам'ятання видно вже в широких масах Українського Народу, але акти дальшої співпраці з німцями, акти жорстокости і ґвалтів, яких останньо доконали українці на польському населенні на східніх землях Речі Посполитої за намовою окупантів, а часто і з власної ініціятиви, продовжують копати пропасть поміж Польським та Українським Народами, і в той же сам час копають і гріб для мрій Українського Народу.

На годиннику подій зближається велика історична пора — пора остаточної перемоги справедливости. Хто не зуміє її вичути — той сам на себе виносить присуд.

Ми, Крайова Репрезентація Польського Народу, закликаємо Вас у цій історичній хвилині:

- заверніть з блудної дороги;

- зірвіть з обтяжуючою Вас залежністю від окупанта;

- засудіть заїрські масові морди польського населення Волині, які виконало українське населення під'юджуване німцями і большевиками;

- негайно зупиніть всякі ворожі дії українців проти Польського Народу і Польської Держави;

- засудіть вербунок до української дивізії і виступайте протії нього:

- створіть з нами солідарну самооборону перед нищівними діями окупанта і власним чином докажіть, що Український Нарід вороже наставлений до німців;

- маємо спільних ворогів і тому станьте побіч нас до боротьби з ними.

Тільки спільно пролита кров у боротьбі зі спільними ворогами, з яких один, тобто німці, гнобить тепер оба [наші] Народи, а другий, тобто Росія, вже простягає свою жадібну руку по наші землі, які замешкують поляки і українці, — могла би ту пропасть загорнути, яка сьогодні ділить оба Народи і створити підставу до дальшої співпраці Поляків з Українцями в ім'я гасла: за Вашу і Нашу свободу.

Ми розуміємо і належно оцінюємо прагнення Українського Народу створити Незалежну Україну. Однак заявляємо, що ми не зрезиґнуємо зі східних земель Речі Посполитої (підкреслення — В. В.), в полудневій частині яких від століть мешкають поляки і українці, на яких Нарід Польський на протязі століть вложив величезний цивілізаційний і господарський вклад. Ті Землі повинні остаточно статися тереном братнього співжиття обох Народів. Ми ґарантуємо на тих землях повний і свобідний розвиток українського населення на засадах свободи і рівности громадянських прав і обов'язків.

На тій дорозі Український Нарід знайде повне зрозуміння і підтримку Польського Народу і його великодушну готовість забути всі дізнані кривди й урази.

 

Крайова Політична Репрезентація

 

Заввага: На летючці дати немає, але зі змісту виходить, що вона була видана в часі вербункової акції до дивізії "Галичина", але ще перед покликанням добровольців до Дивізії, отже в часі між початком травня та половиною липня 1943 року. — В. В.

DOKUMENT Nr. 4

 

Ukraińcy!

 

Wojna się kończy. Przegrana niemieckich najeźdców jest zdecydowana. Z oporów wojny, z kurzawy krwi powstaje odnowiony, świat w nim odnowiona zwycięska Rzeczypospolita Polska.

Los związał was z naszymi losami. Zamieszkali na ziemi Rzeczypospolitej Jej prawom podporządkować się musicie.

Większość z was jest spokojna i lojalna, lecz wielu z was dało się otumanić agitatorom, przeważnie przybyszom z tak zwanej Galicji, jednostkom oddawna opłaconym przez Niemców by sieli zamęt na szkodę naszą i waszą. Wielu z was, otumanionych, uległo zwierzęcym podszeptom i szczególniej za Bugiem dopuściło się bestialskich mordów na Polakach. Kara ich nie minie.

Pamiętajcie, że Narody Sprzymierzone w tej właśnie chwili zadające ostateczny cios hordom barbarzyńców niemieckich, postanowili że ani jedna zbrodnia Niemców i tych wszystkich, którzy z nimi nie zostanie darowane. Ukarane zostaną i narody, kt&243;re sprzymierzyły się ze zbrodniarzami niemieckimi, ukarane zostaną jednostki, które zbrodni się dopuściły. Pamiętajcie, że działalność zbrodnicza zaprowadzi wasz naród przed Trybunały, w których sędziami będziemy My — Polacy. Tylko wasza postawa, lojalna wobec Polski odpowiedzialność waszą może pomniejszyć. Niestety stwierdzamy, że zaraza z za Buga zaczyna się przenosić na nasze tereny. Coraz częściej zdarzają się wypadki morderstw ukraińskich, dokonanych na Polakach. Z tym nie będziemy czekać na Trybunał. Za to czeka was odwet natychmiastowy. Przypomnijcie sobie Molożów, Strzelce, Tychanie, Pasieki. Jesteśmy na tyle silni, by każdą zbrodnię pomścić trzykrotnie.

Nie chcemy dopuszczać się bezmyśłnych masakr, radzi byśmy uchronić od odwetu każdą jednostkę niewinną, ale w obecnych warunkach zmuszeni zostaliśmy przyjąć zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Za zbrodnie popełnione odpowiadać będzie najbliższa okolica. Baczcie więc, by wśród was nie ukrywali się mordercy. Pędźcie ich precz od siebie, likwidujcie sami, jeżeli nie chcecie, byście za nich odpowiedzieli głowami. Bądźcie lojalni. Pamiętajcie, że leśne oddziały Wojska Polskiego, działajũce na waszych terenach tylko drogą rekwizycji mogł zaopatrywać się w niezbędny sprzęt i wyżywienie. Zarówno wam jak i Polakom nie wolno jest odmówić. Wojna jest wojna — każdy opór będzie zgniecony, oporne gospodarstwa i wsie zostaną zniszczone.

Pamiętajcie o nadchodzących wielkich chwilach dziejowych. Nie kopcie u nóg swoich przepaści nie do przebycia.

 

Miejscowy Komendant

POLSKICH ODDZIAŁÓW ZBROJNYCH

 

ДОКУМЕНТ ч. 4

 

Українці!

 

Війна кінчається. Програна німецьких наїзників уже вирішена. З воєнних опорів та потоків крови встає відновлений [світ], а в ньому відновлена переможна Річ Посполита Польська.

Доля зв'язала Вас з нашою судьбою. Замешкуючи землі Речі Посполитої мусите підпорядковуватися її законам. Більшість з вас є спокійна і льояльна, але багато з вас далося затуманити аґітаторам, які переважно приходили з т. зв. "Галичини", особам, які вже здавна були на німецькій платні, які ширили безладдя на вашу і нашу шкоду. Багато з вас затуманених піддалося шкідливим підшептам і по-звірськи мордували поляків, зокрема за Бугом. Кара їх не мине!

Пам'ятайте, що Союзні Народи (тобто аліянти — В. В.) власне в тому моменті, завдаючи остаточний удар варварським німецьким ордам, вирішили, що ані один німецький злочин і тих, які з ними співпрацювали, не обійдеться безкарно. Покарані будуть і народи, котрі приятелювали з німецькими злочинцями, покарані будуть й одиниці, які поповнили злочини. Пам'ятайте, що злочинна діяльність заведе ваш нарід перед Трибунал, у якому суддями будемо Ми — Поляки. Тільки ваша льояльна постава супроти Польщі може зменшити вашу відповідальність.

Нажаль, стверджуємо, що зараза з-за Буга починає переноситися і на наші терени. Щораз частіше трапляються випадки, що українці мордують поляків. З тим ми не будемо чекати на Трибунал. За те чекає негайна пімста. Пригадайте собі Моложів, Стрільці, Тихані, Пасіки. Ми ще настільки сильні, щоб кожний злочин пімстити трикратно.

Ми не хочемо допускатися бездумних масакрів, ми хотіли б зберегти від пімсти кожну невинну одиницю, але в теперішніх обставинах ми є змушені застосувати засаду збірної відповідальності. За поповнені злочини відповідати буде найближча околиця. Отже, уважайте, щоб злочинці не окривалися поміж вами. Проганяйте їх від себе геть, ліквідуйте [їх] самі, якщо не хочете відповідати за них [власними] головами.

Будьте льояльні. Запам'ятайте, що лісові відділи Войска Польського які діють на ваших теренах, можуть заосмотрюватися необхідним знаряддям і поживою тільки за посередництвом реквізиції. Так Вам, як і полякам не вільно [їм] ні в чому відмовити. Війна є війною і кожний опір буде зломаний, а господарства і села, які ставитимуть опір, будуть знищені.

Пам'ятайте про те, що наближається велика історична хвилина. Не копайте під своїми власними ногами пропасти, якої ви не зумієте перескочити.

 

Місцевий Комендант

ПОЛЬСЬКИХ ЗБРОЙНИХ ВІДДІЛІВ

 

Заввага: Цей заклик не має дати, але на копії в архіві УЦК є поставлено олівцем "VIII.1943", що означає серпень 1943. Самозрозумілo, що цю летючку випущено дещо скорше в 1943 р., але щойно в серпні вона попала до УЦК у Кракові. — В. В.

DOKUMENT Nr. 5

 

UKRAIŃCY ZA ZBRUCZ!!!

 

Za kilkanaście dni minie już rok od krwawej niedzieli 11 lipca 1943 roku, kiedy to rozwydrzone bandy ukraińskie dopuściły się masowych, bestialskich mordów na ludności polskiej, na Wołyniu.

Straszliwe lato 1943 r., które przeżyła ludnośū polska na Wołyniu do dziś budzi grozę i w tradycji ludowej tamtych stron przetrwa dіużej w pamięci niż wspomnienie buntu Szeki w 1846 r. Już dziś, po roku zaledwie jesteśmy świadkami nowych zbrodni. Ludność ukraińska pijana krwią morduje dalej ludność polską dla samej rozkoszy mordowania.

Pіoną wioski i miasteczka, walą się w gruzy kościoły, szkoły, dwory i chaty, ginie wszelki ślad kultury i cywilizacji, morduje się mężczyzn, kobiety i dzieci.

Jakiś straszny, potworny szal ogornął tę zwyrodniałą społeczność ukraińską, która swoją historię pisze krwią i pożogą, której jedyna ambicja jest zasłynąć w świecie jako społeczność katów i zbrodniarzy.

My, Naród Polski jedyny pan i gospodarz tej ziemi musimy wyciągnać z tych faktów wszystkie konsekwencje.

Ludność ukraińska zgodnie z jej postępowaniem uznana społeczność katów i zbrodniarzy i - jako takich jak najsurowiej ukarać. Tego domaga się sprawiedliwość. To jest nasz obowiązek.

Zbrodnicze społeczeństwo ukraińskie, jako zdecydowanego wroga Narodu Polskiego i Państwa Polskiego trzeba nam bńdzie pozbawić wszelkich praw politycznych.

Żołnierzu Polski - na kresowym froncie Rzeczypospolitej, na Ciebie zwrуcone są oczy całego Narodu i od Twego męstwa i od Twej inicjatywy zależy tylko czy Ziemie Czerwieńskie uwolni się od krwawej zmory hajdamackiej rzezi.

 

Wojna wypowiedziana i wyruszamy

w bój pod hasłem:

UKRAIŃCY ZA ZBRUCZ!!!

 

ДОКУМЕНТ ч. 5

 

УКРАЇНЦІ ЗА ЗБРУЧ!!!

 

За кільканадцять днів промине рік від кровавої неділі 11 липня 1943 року, коли то звироднілі українські банди допустилися масових і звірських мордів польського населення на Волині. Страшне літо, яке пережило польське населення на Волині, по сьогоднішній день викликає жах і в народній традиції того краю перетриває довше у пам'яті ніж спогади про бунт Шеки в 1846 році. Вже сьогодні, заледве рік пізніше, ми є свідками нових злочинів. Українське населення п'яне від крові мордує далі польське населення для самої тільки розкоші морду. Горять села і містечка, у руїну обертаються костели, школи, двори і хати, гине весь слід культури і цивілізації, мордують чоловіків, жінок і дітей.

Якийсь страшний, потворний шал охопив те звиродніле українське суспільство, яке свою історію пише кров'ю і вогнем, якого одинокою амбіцією є прославитися у світі як суспільство катів і злочинців.

Ми, польський нарід, одинокий пан і господар тої землі, мусимо витягнути з тих фактів всі консеквенції. Українське населення, згідно з його поступованням [треба] визнати як суспільство катів і злочинців і, як таких, покарати якнайбільш строго. Того домагається справедливість. То є наш обов'язок.

Злочинне українське суспільство, яко здецидованого ворога Польського Народу і Польської Держави, треба вже нам буде позбавити всіх політичних прав.

Польський Жовніре на кресовому фронті Речипосполитої, на Тебе звернені очі цілого народу! Тільки від Твоєї відваги і від Твоєї ініціятиви залежить чи Червенська земля звільниться від кривавих судорог гайдамацької різні.

 

Війна виповіджена і вирушаємо

в бій під гаслом:

УКРАЇНЦІ ЗА ЗБРУЧ!!!

 

Заввага: Під цією летючкою немає підпису, ані дати. Але, як видно з тексту, її випущено "на кільканадцять днів" перед 11 липня 1944 р., тобто в червні 1944 р. — В. В.